AUDIT

Zabezpečujeme nasledovné služby:

audit účtovnej závierky formou priebežného auditu t.j.
pred spracovaním účtovnej závierky
audit konsolidovanej účtovnej závierky
audit mimoriadnej účtovnej závierky
audit iný – napr. audit majetku, audit pohľadávok, atď.

 

Náš zvyčajný postup:

Pri overovaní postupujeme spôsobom, kedy výsledkom našej práce nie je len konštatovanie určitého stavu, ale získané poznatky pomáhajú pri budovaní vnútorného kontrolného systému a správnych postupov pri účtovaní. Overovanie prebieha, podľa možnosti, priebežne počas roka. Pri priebežnom overovaní začíname, pokiaľ možno, po ukončení prvého štvrťroka, kedy v prípade, ak pre Vás máme odporúčania týkajúce sa či už spôsobu účtovania, eventuálnych daňových problémov, funkčnosti vnútorného kontrolného systému, obehu dokladov a pod. je pohodlný časový priestor na ich realizáciu.

Nasledujúce overovanie je za ďalšie dva štvrťroky spolu – závisí od požiadaviek a dohody. Vtedy už je možné vyhodnotiť a skontrolovať dopad našich odporúčaní a prípadných korekcií a zároveň obrátiť pozornosť na očakávané operácie súvisiace so záverom roka.Výsledkom priebežného overovania je správa z priebežného overovania, kde Vám písomne dáme k dispozícii poznatky z priebežného overovania a naše odporúčania.Výsledkom overenia účtovnej závierky je správa audítora a v prípade potreby list vedeniu spoločnosti.

Podľa požiadavky klienta sme schopní pre Vás zabezpečiť správu audítora aj v nemeckom a anglickom jazyku.

ikona-audit