O FIRME

Spoločnosť ATCL, k.s. je ako právnická osoba vykonávajúca audítorskú a poradenskú činnosť podľa platnej legislatívy zapísaná v Slovenskej komore audítorov a má licenciu audítora číslo 000163. Okrem toho spoločnosť má licenciu daňového poradcu číslo 33 a je zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov, je znaleckou organizáciou zapísanou v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 900224 oprávnenou na oceňovanie a hodnotenie podnikov.


Komplementárom spoločnosti ATCL, k.s. je spoločnosť ECONOMY Service, s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaným ekonomických služieb predovšetkým vedenia účtovnej evidencie spoločností alebo vypracovaním dokumentov súvisiacich s uvedenou činnosťou.
Zodpovední zástupcovia spoločnosti predstavujú odborných garantov v oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti. Svoje odborné znalosti majú potvrdené licenciami a certifikátmi audítora, daňového poradcu, znalca v odbore Ekonómia a manažment (účtovníctvo a daňovníctvo), certifikovaného účtovníka najvyššieho stupňa – špecialista, licenciou potvrdzujúcou znalosť IFRS.


Činnosti vykonávame prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom našich zmluvných spolupracovníkov, ktorí predstavujú audítorov, asistentov audítora, certifikovaných účtovníkov a znalcov z jednotlivých odborov.


Vzhľadom na to, že časť našich klientov má materské spoločnosti v zahraničí, máme okrem bežných skúseností aj skúsenosti s aplikáciou medzištátnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a aj s požiadavkami na medzinárodné vykazovanie účtovnej závierky. Pri svojej práci sme schopní komunikovať v nemeckom a anglickom jazyku.