ZNALECTVO

ZNALECKÁ ČINNOSŤ

Spoločnosť ATCL, k.s. je znalecká organizácia zapísaná v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR a zapísaná v odbore Podnikové hospodárstvo odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Znaleckú činnosť vykonáva prostredníctvom vlastných zamestnancov a prostredníctvom externých spolupracovníkov.

Sme schopní pre Vás vypracovať znalecké posudky, odborné posudky, vyjadrenia a stanoviská, ktoré vychádzajú z požiadaviek obchodného zákonníka napr. v prípade splynutia, zlúčenia, predaja podniku alebo jej časti, v prípadoch nepeňažných vkladov alebo z požiadaviek zákona o účtovníctve alebo z požiadaviek zákazníka.


ZNALECKÚ ČINNOSŤ POSKYTUJEME V NASLEDOVNOM ROZSAHU:

• Stanovenie hodnoty podnikov alebo jednotlivých častí podnikov

• Znalecká činnosť v odbore ekonómia a manažment
– odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo

• Znalecká činnosť v odbore stavebníctvo
– odvetvie pozemné stavby
– odvetvie vodohospodárske stavby
– odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti

• Znalecká činnosť v odbore elektrotechnika
– odvetvie elektronika
– odvetvie riadiaca technika, výpočtová technika hardware
– odvetvie odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

Výstupy z poskytnutých služieb vieme pre Vás zabezpečiť aj v nemeckom a anglickom jazyku.
atcl-ikona-znalectvo